Roberto vom Wolfachtal

Rasse: Huacaya
Geschlecht: Hengst
Geburtstag: 21.05.2011

Moritz vom Wolfachtal

Rasse: Huacaya
Geschlecht: Wallach
Geburtstag: 08.06.2008

Paddy vom Wolfachtal

Rasse: Huacaya
Geschlecht: Hengst
Geburtstag: 08.07.2013

Zorro-Brösel vom Wolfachtal

Rasse: Huacaya
Geschlecht: Hengst
Geburtstag: 06.05.2016

Eloy vom Wolfachtal

Rasse: Huacaya
Geschlecht: Hengst
Geburtstag: 09.06.2015

Speedy vom Wolfachtal

Rasse: Huacaya
Geschlecht: Hengst
Geburtstag: 07.06.2009

Sir Paul vom Wolfachtal

Rasse: Huacaya
Geschlecht: Wallach
Geburtstag: 01.08.2008

Luca vom Wolfachtal

Rasse: Huacaya
Geschlecht: Hengst
Geburtstag: 06.09.2018

Ronaldo "Schnauzbart" vom Wolfachtal

Rasse: Huacaya
Geschlecht: Hengst
Geburtstag: 10.07.2018

Cisco vom Wolfachtal

Rasse: Huacaya
Geschlecht: Hengst
Geburtstag: 06.08.2018

Rafaello vom Wolfachtal

Rasse: Huacaya
Geschlecht: Wallach
Geburtstag: 17.04.2014

Angelo vom Wolfachtal

Rasse: Huacaya
Geschlecht: Hengst
Geburtstag: 10.09.2022